Thông báo về kết quả đấu giá cổ phần của CTCP Tư vấn Xây dựng điện 4

02/07/2019 09:54

Ngày đấu giá: 02/07/2019
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn điện lực Việt Nam
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 4
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 11.335.910 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 59.400 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 3 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 3 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 300 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 3 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 300 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 100 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 100 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 59.800 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 59.500 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 59.800 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 59.500 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 59.633 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 3 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 3 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 300 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 17.890.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 03/07/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 09/07/2019
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 04/07/2019 đến ngày 09/07/2019