HOSE: Thông báo về việc nhận được hồ sơ đăng ký giao dịch trực tuyến của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS

02/07/2019 15:53

Ngày 01/07/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh nhận được hồ sơ đăng ký giao dịch trực tuyến của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đang xem xét hồ sơ và thực hiện các thủ tục chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS triển khai giao dịch trực tuyến theo quy định.