Điểm tin giao dịch 04.07.2019

04/07/2019 16:01

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
04/07/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 973,04 12,65 1,32% 4.385,24      
VN30   879,72 10,14 1,17% 2.425,72      
VNMIDCAP 971,79 6,68 0,69% 984,46      
VNSMALLCAP 820,13 1,53 0,19% 294,17      
VN100   856,73 9,84 1,16% 3.410,18      
VNALLSHARE 856,47 9,36 1,10% 3.704,35      
VNCOND 1.088,72 3,23 0,30% 233,22      
VNCONS 859,16 4,14 0,48% 367,71      
VNENE   579,83 2,06 0,36% 50,26      
VNFIN   693,57 11,44 1,68% 903,78      
VNHEAL 1.117,18 9,56 0,86% 3,05      
VNIND   597,77 3,43 0,58% 849,05      
VNIT   923,56 2,40 0,26% 102,57      
VNMAT 894,55 5,43 0,61% 289,15      
VNREAL 1.323,18 21,21 1,63% 815,29      
VNUTI   856,26 5,45 0,64% 79,96      
VNXALLSHARE 1.331,08 14,72 1,12% 4.178,89      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
135.119.630 3.020      
Thỏa thuận
Put though
54.778.199 1.365      
Tổng
Total
189.897.829 4.385      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 EIB 20.195.430 VIS 6,92% D2D -46,50%    
2 ROS 13.587.820 LAF 6,92% CLW -6,94%    
3 ITA 8.666.920 PIT 6,84% VTB -6,92%    
4 HAG 7.200.830 SZC 6,79% COM -6,91%    
5 HPG 6.451.190 SJF 6,73% HU1 -6,90%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
14.893.376 7,84% 11.426.756 6,02% 3.466.620    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
474 10,80% 357 8,13% 117    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 MBB 2.866.322 VHM 94 PDR 1.802.180    
2 HPG 2.071.270 PLX 93 PLX 1.055.150    
3 PDR 1.802.180 VNM 80 VCB 491.610    
4 PLX 1.440.090 MBB 64 PVD 248.740    
5 KBC 1.245.040 VCB 55 HSG 211.630    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 TCB TCB giao dịch không hưởng quyền – lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của NĐTNN, dự kiến lấy ý kiến cổ đông: thông báo sau.
2 D2D D2D giao dịch không hưởng quyền –  phát hành cổ phiếu tăng vốn theo tỷ lệ 1:1 (số lượng dự kiến: 10.654.984 cp).