Điểm tin giao dịch 05.07.2019

05/07/2019 15:50

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
05/07/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 975,34 2,30 0,24% 3.416,06      
VN30   880,23 0,51 0,06% 1.715,15      
VNMIDCAP 972,83 1,04 0,11% 791,59      
VNSMALLCAP 822,06 1,93 0,24% 272,41      
VN100   858,34 1,61 0,19% 2.506,73      
VNALLSHARE 858,09 1,62 0,19% 2.779,14      
VNCOND 1.088,07 -0,65 -0,06% 197,91      
VNCONS 859,75 0,59 0,07% 239,09      
VNENE   579,16 -0,67 -0,12% 46,76      
VNFIN   692,74 -0,83 -0,12% 425,69      
VNHEAL 1.102,03 -15,15 -1,36% 3,54      
VNIND   597,08 -0,69 -0,12% 635,87      
VNIT   917,14 -6,42 -0,70% 80,56      
VNMAT 894,83 0,28 0,03% 291,48      
VNREAL 1.333,97 10,79 0,82% 771,37      
VNUTI   857,73 1,47 0,17% 70,71      
VNXALLSHARE 1.333,36 2,28 0,17% 3.268,29      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
117.184.620 2.712      
Thỏa thuận
Put though
20.732.706 704      
Tổng
Total
137.917.326 3.416      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ROS 11.111.900 LGC 6,97% VNL -6,97%    
2 AAA 5.769.840 DAH 6,92% TIE -6,93%    
3 HPG 4.681.660 SJF 6,88% TCO -6,91%    
4 KBC 3.682.150 LM8 6,85% VPK -6,86%    
5 OGC 3.484.570 TDW 6,79% TSC -6,78%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
11.698.108 8,48% 9.559.158 6,93% 2.138.950    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
507 14,83% 417 12,19% 90    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 HPG 2.870.220 VIC 161 PLX 1.527.480    
2 PLX 1.623.280 PLX 105 KBC 1.249.540    
3 KBC 1.447.540 VHM 79 SSI 626.000    
4 VIC 1.382.090 VNM 74 NVL 287.370    
5 HDB 1.159.090 HPG 64 VRE 269.870    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 TCH TCH giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 6,9%, ngày thanh toán: 08/08/2019.