Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng mỏ

08/07/2019 08:39

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng mỏ như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
  2. Tên tổ chức phát hành: CTCP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng mỏ
  3. Địa chỉ: 38 Bích Câu, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
  4. Vốn điều lệ thực góp: 14.737.250.000 đồng (Mười bốn tỷ bảy trăm ba mươi bảy triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng)
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 221.087 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 6 NĐT

                    Trong đó: Tổ chức: 1 NĐT                      Cá nhân: 5 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 888.261 cổ phần

                    Trong đó: Tổ chức: 221.087 CP             Cá nhân: 667.174 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 08/07/2019
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 10/07/2019