Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng

08/07/2019 08:40

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng
  3. Địa chỉ: 73 Nguyễn Văn Cừ, Phường Hoà Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
  4. Vốn điều lệ thực góp: 24.125.180.000 đồng (Hai mươi bốn tỷ một trăm hai mươi lăm triệu một trăm tám mươi nghìn đồng)
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 900.411 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 2 NĐT

                      Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT                      Cá nhân: 2 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 1.200.411 cổ phần

                      Trong đó: Tổ chức: 0 CP                        Cá nhân: 1.200.411 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 08/07/2019
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ 00 phút ngày 10/07/2019