Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Bột giặt NET

08/07/2019 08:40

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Bột giặt NET như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
  2. Tên tổ chức phát hành: CTCP Bột giặt NET
  3. Địa chỉ: Đường D4, KCN Lộc An – Bình Sơn, Xã Bình Sơn, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
  4. Vốn điều lệ thực góp: 223.983.740.000 đồng (Hai trăm hai mươi ba tỷ chín trăm tám mươi ba triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng)
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 3.359.000 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 5 NĐT

                   Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT          Cá nhân: 5 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 3.380.000 cổ phần

                   Trong đó: Tổ chức: 0 CP            Cá nhân: 3.380.000 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 08/07/2019
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 10 giờ 00 phút ngày 10/07/2019