HOSE: Thông báo về việc hủy tổ chức bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam

04/07/2019 08:41

Lúc 16h00 ngày 28/06/2019, là thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ, không có nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá. Theo Điều 14 Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ ban hành kèm Quyết định số 206/QĐ-SGDHCM ngày 17/06/2019 thì cuộc đấu giá này không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá nên cuộc đấu giá được coi là không thành công.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo.