HOSE: Quyết định niêm yết cổ phiếu KOS

09/07/2019 15:56

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu cho  Công ty Cổ phần KOSY như sau: