Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của CTCP Bột giặt NET do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu

11/07/2019 09:22

Ngày đấu giá: 10/07/2019
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Bột giặt NET
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 3.359.000 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 30.900 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 5 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 5 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 3.380.000 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 5 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 3.380.000 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 750.000 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 600.000 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 30.900 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 30.900 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 30.900 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 30.900 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 30.900 đồng/cổ phần
Giá sàn giao dịch tại ngày đấu giá: 25.700 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 5 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 5 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 3.359.000 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 103.793.100.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 11/07/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 17/07/2019
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 12/07/2019 đến ngày 17/07/2019