Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của CTCP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng mỏ do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu

11/07/2019 09:23

Ngày đấu giá: 10/07/2019
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng mỏ
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 221.087 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 24.780 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 6 NĐT
+ Tổ chức: 1 NĐT
+ Cá nhân: 5 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 888.261 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 6 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 888.261 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 221.087 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 3.000 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 45.100 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 24.780 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 45.100 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 30.010 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 35.477 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 3 NĐT
+ Tổ chức: 1 NĐT
+ Cá nhân: 2 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 221.087 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 7.843.490.870 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 11/07/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 17/07/2019
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 12/07/2019 đến ngày 17/07/2019