Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của CTCP Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu

11/07/2019 13:35

Ngày đấu giá: 10/07/2019
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 900.411 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 113.700 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 2 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 2 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 1.200.411 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 2 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 1.200.411 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 900.411 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 300.000 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 113.800 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 113.700 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 113.800 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 113.700 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 113.733 đồng/cổ phần
Giá sàn giao dịch tại ngày đấu giá: 2.400 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 2 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 2 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 900.411 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 102.406.730.700 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 11/07/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 17/07/2019
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 12/07/2019 đến ngày 17/07/2019