Thông báo đưa chứng khoán ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ POW

18/07/2019 09:05

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đưa chứng khoán ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ POW như sau: