Báo cáo tài chính bán niên 2019 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận

14/08/2019 17:18

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên 2019 đã được soát xét của đơn vị kiểm toán và Giải trình chênh lệch lợi nhuận.
Chi tiết file đính kèm./.

File đính kèm