HOSE: Thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ

14/08/2019 16:51

Căn cứ theo Quyết định số 292/QĐ-SGDHCM ngày 29 tháng 07 năm 2019 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ do Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ nắm giữ. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ do Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ nắm giữ như sau:

Tổng số nhà đầu tư tham gia:  03 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước:  03 NĐT
Cá nhân nước ngoài:    0 NĐT
Tổ chức trong nước:    0 NĐT
Tổ chức nước ngoài:    0 NĐT

Tổng số cổ phần đăng ký:    7.283.000 cổ phần

Cá nhân trong nước: 7.283.000 cổ phần
Cá nhân nước ngoài:               0 cổ phần
Tổ chức trong nước:               0 cổ phần
Tổ chức nước ngoài:               0 cổ phần