HOSE: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ

19/08/2019 15:33

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ được tổ chức vào ngày 19/08/2019 như sau: