Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Tài chính cổ phần Điện lực

20/08/2019 16:58

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Tài chính cổ phần Điện lực như sau:
  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Điện lực Việt Nam  
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Tài chính cổ phần Điện lực
  3. Địa chỉ: Tầng 14, 15 &16 Tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
  4. Vốn điều lệ: 2.500.000.000.000 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 18.750.000 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 2 NĐT
                     Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT                      Cá nhân: 2 NĐT
  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 16.250.000 cổ phần
                     Trong đó: Tổ chức: 0 CP                        Cá nhân: 16.250.000 CP
  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 21/08/2019
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 23/08/2019