Thông báo điều chỉnh danh mục chứng khoán ký quỹ (loại DQC)

19/08/2019 08:41

Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN xin trân trọng thông báo loại cổ phiếu:

  • DQC: Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang

khỏi danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại AseanSecurities kể từ ngày 19/08/2019.

Các chứng khoán khác trong Danh mục chứng khoán được hỗ trợ cho vay mua ký quỹ tại AseanSc hiện đang áp dụng không thay đổi.

Trân trọng thông báo./.