Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Tài chính cổ phần Điện lực do Tập đoàn Điện lực Việt Nam sở hữu

23/08/2019 14:09

Ngày đấu giá: 23/08/2019
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn điện lực Việt Nam
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Tài chính cổ phần Điện lực
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 18.750.000 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 13.480 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 2 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 2 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 16.250.000 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 2 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 16.250.000 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 11.250.000 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 5.000.000 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 13.480 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 13.480 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 13.480 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 13.480 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 13.480 đồng/cổ phần
Giá sàn giao dịch tại ngày đấu giá: 7.200 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 2 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 2 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 16.250.000 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 219.050.000.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 24/08/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 30/08/2019
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 27/08/2019 đến ngày 30/08/2019