Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Cấp thoát nước Bắc Kạn

29/08/2019 13:48

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Cấp thoát nước Bắc Kạn như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: UBND Tỉnh Bắc Kạn  
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Cấp thoát nước Bắc Kạn
  3. Địa chỉ: Tổ 4, phướng Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
  4. Vốn điều lệ: 36.273.000.000 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 1.015.644  cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 4 NĐT

                   Trong đó: Tổ chức: 2 NĐT                      Cá nhân: 2 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 1.907.000 cổ phần

                   Trong đó: Tổ chức: 1.544.000 CP           Cá nhân: 363.000 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 04/09/2018
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 06/09/2019