Thông báo điều chỉnh danh mục chứng khoán ký quỹ (loại VIP)

03/09/2019 09:18

Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN xin trân trọng thông báo loại cổ phiếu:

  • VIP: Công ty cổ phần Vận tải xăng dầu VIPCO

khỏi danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại AseanSecurities kể từ ngày 03/09/2019.

Các chứng khoán khác trong Danh mục chứng khoán được hỗ trợ cho vay mua ký quỹ tại AseanSc hiện đang áp dụng không thay đổi.

Trân trọng thông báo./.