SeABank: Hướng dẫn thủ tục mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu

07/09/2019 16:12

Kính gửi: Quý vị Cổ đông và Nhà Đầu tư,

Để thực hiện mua hoặc/và chuyển nhượng quyền mua cổ phần của SeABank theo Thông báo số 850/2019/TB-SB ngày 07/09/2019, Quý vị Cổ đông và Nhà Đầu tư thực hiện theo Hướng dẫn quy trình và thủ tục mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phần.

Thông tin chi tiết theo file đính kèm.

Trân trọng.