Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Đầu tư phát triển Khu kinh tế Hải Hà

24/09/2019 17:48

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Đầu tư phát triển Khu kinh tế Hải Hà như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam   
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Đầu tư phát triển Khu kinh tế Hải Hà
  3. Địa chỉ: Phố Phan Đình Phùng, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh
  4. Vốn điều lệ thực góp: 81.435.400.000 đồng (Tám mươi mốt tỷ bốn trăm ba mươi lăm triệu bốn trăm nghìn đồng)
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 299.338 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 2 NĐT

                   Trong đó: Tổ chức: 1 NĐT                      Cá nhân: 1 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 299.400 cổ phần

                   Trong đó: Tổ chức: 149.700 CP             Cá nhân: 149.700 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 25/09/2019
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 27/09/2019