Thông báo điều chỉnh danh mục chứng khoán ký quỹ (loại TRA)

30/09/2019 10:48

Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN xin trân trọng thông báo loại cổ phiếu:

  • TRA: Công ty cổ phần Traphaco

khỏi danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại AseanSecurities kể từ ngày 30/9/2019.

Các chứng khoán khác trong Danh mục chứng khoán được hỗ trợ cho vay mua ký quỹ tại AseanSc hiện đang áp dụng không thay đổi.

Trân trọng thông báo./.