Thông báo điều chỉnh danh mục chứng khoán ký quỹ (loại PLX)

04/10/2019 15:08

Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN xin trân trọng thông báo loại cổ phiếu:
– PLX: Tập đoàn xăng dầu Việt Nam
khỏi danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại AseanSecurities kể từ ngày 4/10/2019.
Các chứng khoán khác trong Danh mục chứng khoán được hỗ trợ cho vay mua ký quỹ tại AseanSc hiện đang áp dụng không thay đổi.
Trân trọng thông báo./.