Tổng hợp giao dịch NĐT NN tuần 07.10-11.10.2019 [HOSE -222,7 tỷ]

11/10/2019 16:10

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Chi tiết xin xem trong file đính kèm.