Thông báo kết quả đăng ký tham dự đấu giá cổ phần của CTCP Xuất nhập khẩu Công nghệ mới do SCIC sở hữu

18/10/2019 16:28

Căn cứ vào kết quả đăng ký tham dự đấu giá cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Công nghệ mới kết thúc vào hồi 16h00 ngày 18 tháng 10 năm 2019, Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean xin thông báo kết quả tham gia đăng ký tham dự đấu giá cổ phần của các nhà đầu tư như sau:

Nội dung Số nhà đầu tư đăng ký Số lượng cổ phần đăng ký
Cá nhân trong nước 02 655.088
Tổ chức trong nước 0 0
Cá nhân nước ngoài 0 0
Tổ chức nước ngoài 0 0
Tổng 02 655.088

Căn cứ Quy chế đấu giá, phiên đấu giá bán cổ phần của SCIC tại CTCP Xuất nhập khẩu Công nghệ mới đủ điều kiện tổ chức và sẽ diễn ra vào 15h30 ngày 21/10/2019.

Trân trọng thông báo./.