Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của CTCP Xuất nhập khẩu Công nghệ mới do SCIC sở hữu

21/10/2019 16:28

Asean Securities trân trọng thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của CTCP Xuất nhập khẩu Công nghệ mới do SCIC sở hữu:
1. Tổng số nhà đầu tư tham dự : 02 người
• Cá nhân trong nước : 02 nhà đầu tư
• Pháp nhân trong nước : 0 nhà đầu tư
• Cá nhân nước ngoài : 0 nhà đầu tư
• Pháp nhân nước ngoài : 0 nhà đầu tư
2. Tổng số lượng cổ phần đăng ký mua: 655.088 cổ phần
3. Tổng số Phiếu tham dự đấu giá cả lô hơp lệ: 02 phiếu
4. Tổng số lượng cổ phần đăng ký mua tham dự hợp lệ:  655.088 cổ phần
5.Giá  đặt mua cao nhất: 6.100 đồng/cổ phần
6. Giá đặt mua thấp nhất: 6.100 đồng/cổ phần
7. Giá đấu thành công cao nhất: 6.100 đồng/cổ phần
8. Giá đấu thành công thấp nhất: 6.100 đồng/cổ phần
9. Giá đấu thành công bình quân: 6.100 đồng/cổ phần
10. Tổng số lượng nhà đầu tư trúng giá: 02 nhà đầu tư
• Cá nhân trong nước : 02 nhà đầu tư
• Pháp nhân trong nước : 0 nhà đầu tư
• Cá nhân nước ngoài : 0 nhà đầu tư
• Pháp nhân nước ngoài : 0 nhà đầu tư
11. Tổng giá trị của số cổ phần bán được: 1.998.018.400 đồng
12. Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần: Chậm nhất ngày 28/10/2019
Asean Securities trân trọng thông báo./.