Tổng hợp giao dịch NĐT NN tuần 04.11-08.11.2019 [HOSE +97,8 tỷ]

08/11/2019 16:08

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Chi tiết xin xem trong file đính kèm.