HOSE: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh

15/11/2019 15:26

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh được tổ chức vào ngày 15/11/2019 như sau: