Báo cáo phân tích kỹ thuật – VCB (21/11/2019)

21/11/2019 13:14

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Mã cổ phiếu: VCB – Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (HSX)

Nhận định: Về xu hướng, xu hướng ngắn hạn (<1 tháng) của VCB là đi ngang, xu hướng trung hạn (1 – 3 tháng) là tăng, và xu hướng dài hạn (>3 tháng) là tăng. Chúng tôi cho rằng, mặc dù VCB đang ở vùng quá bán, tuy nhiên đường MA20 đang là kháng cự mạnh, do đó giá cổ phiếu vẫn có khả năng giảm về đường MA50.

Khuyến nghị: Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư chú ý quan sát đường MA50, và vùng hỗ trợ 86.0 – 88.0, vùng hỗ trợ tiếp theo dự báo ở mức 82.0 – 84.0. Trong kịch bản tích cực, VCB sẽ kiểm tra đường MA20 và vùng kháng cự 90.0 – 92.0, vùng kháng cự tiếp theo dự báo ở mức 94.0 – 96.0.

Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 50% cash/50% stocks.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.