Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11 năm 2019 – Công ty CP Chứng khoán Asean

08/11/2019 09:54

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11 năm 2019.
Thông tin chi tiết vui lòng click vào các đường dẫn như sau:
o Thông báo mời họp
o Ủy quyền tham dự họp
o Chương trình họp