Chỉ số tham lam và sợ hãi – 20 (25/11/2019)

25/11/2019 17:38

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Ngày 25/11/2019, chỉ số tham lam và sợ hãi đang ở mức 20, mức cực kỳ sợ hãi, cải thiện so với mức 5 ngày 22/11/2019.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.