Chỉ số tham lam và sợ hãi – 38 (26/11/2019)

27/11/2019 09:33

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Ngày 26/11/2019, chỉ số tham lam và sợ hãi đang ở mức 38, mức sợ hãi, cải thiện so với mức 20, mức cực kỳ sợ hãi tại ngày 25/11/2019.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.