Thông báo đăng ký mua cổ phần với khối lượng lớn thông qua đấu giá

28/11/2019 15:02

Thông báo đăng ký mua cổ phần khối lượng lớn qua đấu giá của cá nhân Lâm Thúy Hường như sau: