Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội

02/12/2019 08:59

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội
  3. Địa chỉ: Xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
  4. Vốn điều lệ thực góp: 120.270.860.000 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 3.247.246 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 4 NĐT

                 Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT                      Cá nhân: 4 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 3.247.300 cổ phần

                 Trong đó: Tổ chức: 0 CP                        Cá nhân: 3.247.300 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 03/12/2019
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 05/12/2019