Bản tin ngày 12.12.2019 – Vn-Index +6,39 điểm [968,17]

12/12/2019 18:43

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Chi tiết xin xem trong file đính kèm.