Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Pin Hà Nội

11/12/2019 17:31

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Pin Hà Nội như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam  
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Pin Hà Nội
  3. Địa chỉ: Số 72 Phan Trọng Tuệ, Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội
  4. Vốn điều lệ: 72.539.110.000 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 1.523.433 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 3 NĐT

                 Trong đó: Tổ chức: 1 NĐT                      Cá nhân: 2 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 1.379.000 cổ phần

                Trong đó: Tổ chức: 1.377.900 CP            Cá nhân: 1.100 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 12/12/2019
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 16/12/2019