Báo cáo định giá cổ phiếu VNM (18/12/2019) – Khuyến nghị: Theo dõi [+4%]

18/12/2019 16:48

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Chúng tôi tiến hành định giá cổ phiếu VNM dựa trên phương pháp định giá thông dụng là FCFF, chúng tôi cho rằng giá hợp lý cho VNM ở mức 122.000 đồng/cp, cao hơn 4% so với giá thị trường. Khuyến nghị: Theo dõi.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.