Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty cổ phần Tôn Vikor

26/12/2019 11:12

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty cổ phần Tôn Vikor như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty cổ phần Tôn Vikor
  3. Địa chỉ: Đường Ngô Gia Khảm, khu công nghiệp Phúc Khánh, phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
  4. Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 3.642.000 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 3 NĐT

                   Trong đó: Tổ chức: 3 NĐT                      Cá nhân: 0 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 3.650.000 cổ phần

                   Trong đó: Tổ chức: 3.650.000 CP            Cá nhân: 0 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 26/12/2019
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 30/12/2019