Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang

27/12/2019 11:14

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam  
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang
  3. Địa chỉ: Số 18/44 Đức Giang, Thương Thanh, Long Biên, Hà Nội
  4. Vốn điều lệ: 1.293.636.160.000 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 11.451.308 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 2 NĐT

              Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT                      Cá nhân: 2 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 200 cổ phần

              Trong đó: Tổ chức: 0 CP                                    Cá nhân: 200 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 27/12/2019
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ 00 phút ngày 31/12/2019