Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình

27/12/2019 11:15

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình       
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình
  3. Địa chỉ: Số 81 đường Lý Thường Kiệt, phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Binh
  4. Vốn điều lệ: 172.302.040.000 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 2.395.000 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 2 NĐT

           Trong đó: Tổ chức: 1 NĐT                     Cá nhân: 1 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 2.398.000 cổ phần

                Trong đó: Tổ chức: 2.395.000 CP                       Cá nhân: 3.000 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 27/12/2019
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 31/12/2019