Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương do CTCP Điện tử Biên Hòa sở hữu

10/01/2020 17:24

Ngày đấu giá: 10/01/2020
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.498.680 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 20.204 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 3 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 3 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 3.748.680 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 3 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 3.748.680 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 1.498.680 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 550.000 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 20.215 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 20.204 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 20.215 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 20.215 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 20.215 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 1 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 1 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 1.498.680 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 30.295.816.200 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 10/01/2020 đến ngày 16/01/2020
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 16/01/2020 đến ngày 20/01/2020