Báo cáo phân tích kỹ thuật – CTG (15/01/2020)

15/01/2020 11:20

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Mã cổ phiếu: CTG – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (HOSE)

VÙNG QUÁ MUA TRONG NGẮN HẠN

Nhận định: Về xu hướng, xu hướng ngắn hạn (<1 tháng), trung hạn (1 – 3 tháng) và dài hạn (>3 tháng) của CTG là xu hướng tăng. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng CTG đang ở vùng quá mua trong ngắn hạn, do đó việc cổ phiếu này có những phiên điều chỉnh trong thời gian tới là có thể tính đến.

Khuyến nghị: Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư chú ý quan sát vùng kháng cự 23.5 – 24.0, đây được xem là vùng giảm tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục. Trong kịch bản tiêu cực, vùng hỗ trợ gần của CTG dự báo ở mức 22.5 – 23.0, vùng hỗ trợ tiếp theo dự báo ở mức 21.5 – 22.0.

Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 30% cash/ 70% stocks.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.