Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh

04/03/2020 17:35

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Khoáng sản TKV – CTCP
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh
  3. Địa chỉ: Khối Hợp Xuân,thị trấn Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An
  4. Vốn điều lệ: 38.850.000.000 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 2.367.040 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 19 NĐT

                   Trong đó: Tổ chức: 1 NĐT                      Cá nhân: 18 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 3.320.100 cổ phần

                   Trong đó: Tổ chức: 100.000 CP              Cá nhân: 3.220.100 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 06/03/2020
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 10/03/2020