Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn VNC

31/03/2020 18:01

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean báo cáo về việc thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol – Mã chứng khoán VNC:

  • Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần chứng khoán Asean – Mã chứng khoán: VNC
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.054.066 cp (tỷ lệ 10,04%)
  • Số lượng cổ phiếu đã mua: 200.000 cp
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.254.566 cp (tỷ lệ 11,95%)
  • Lý do thay đổi sở hữu: Đầu tư
  • Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 25/03/2020