Thông báo điều chỉnh danh mục chứng khoán ký quỹ (loại LDG)

01/04/2020 10:09

Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN xin trân trọng thông báo loại cổ phiếu – LDG: Công ty Cổ phần Đầu tư LDG  khỏi danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại AseanSecurities kể từ ngày 01/04/2020.
Các chứng khoán khác trong Danh mục chứng khoán được hỗ trợ cho vay mua ký quỹ tại AseanSc hiện đang áp dụng không thay đổi.
Trân trọng thông báo./.