Bản tin ngày 12.06.2020 – Vn-Index -3,85 điểm [863.52]

12/06/2020 16:28

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Chi tiết xin xem trong file đính kèm.