Thông báo kết quả đấu giá cổ phần CTCP Sách và Thiết bị trường học Hà Nội do UBND TP Hà Nội sở hữu

15/06/2020 13:25

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 751.800 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 49.800 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 14 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 14 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 2.666.800 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 14 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 2.666.800 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 751.800 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 10.000 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 151.000 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 49.800 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 151.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 55.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 97.526 đồng/cổ phần      

Giá sàn giao dịch tại ngày đấu giá: 16.700 đồng/cổ phần

Tổng số NĐT trúng giá: 10 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 10 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 751.800 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 73.320.000.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 16/06/2020 đến ngày 22/06/2020
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 17/06/2020 đến ngày 19/06/2020