HOSE: Thông báo hủy tổ chức bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Petec Bình Định

24/06/2020 12:00

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo hủy tổ chức bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Petec Bình Định như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):